ENG version below

INFORMATIE OVER ONS

Deze website wordt beheerd door Antwerp Cosmetics Distribution Company NV  (“wij”) en de goederen die u koopt zullen door ons worden geleverd. Wij zijn geregistreerd bij de KBO in België, onder het nummer 0431218151 en met onze statutaire zetel te Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar.

Ons BTW-nummer is      BE0431.218.151

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@kappersoutlet.com of schrijf ons op het bovenstaande adres. https://www.kappersoutlet.com is gecertificeerd door Trusted Shops en heeft zich ertoe verbonden de Trusted Shops gedragscode na te leven die op www.kappersoutlet.com kan worden geraadpleegd.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

BESTELLEN

U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop “Nu Kopen“. Door te klikken op “Nu Kopen” is uw bestelling geplaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via info@kappersoutlet.com.

De contractuele taal is Nederlands.

Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.

Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen worden geraadpleegd op https://www.kappersoutlet.com/ . Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren in heel de wereld. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina’s nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

BETALING

Betaling van goederen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven in de rubriek ” Bestellen”.

GARANTIE

De klant heeft standaard 2 jaar garantie op zijn toestellen. Indien het toestel defect is en dit om een fabrieksfout gaat dan wordt de klant geacht het toestel tot bij de verkoper te krijgen. De klant brengt het toestel zelf binnen of verstuurt het toestel op eigen kosten naar de verkoper (KappersOutlet.com, Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar, Belgium). De kosten van retourneren worden dus in alle gevallen gedragen door de klant. Deze kosten kunnen variëren van land tot land. 

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd (enkel wanneer het om een fabrieksfout gaat), zullen wij:

– voor een volledige terugbetaling zorgen

– voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of

– naar uw keuze, de goederen op onze kosten repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is, in dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

EIGENDOM

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

– in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid

– in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw

– in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)

– in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Belgisch recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Belgisch recht.

HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

HERROEPINGSRECHT VOOR GOEDEREN

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (KappersOutlet.com, Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar, Belgium, info@kappersoutlet.com, Telefoon: +3238277369) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Voor shavers, trimmers, tondeuses, warmteborstels, warmeluchtborstels en producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is of de producten niet zijn gebruikt. Bij verbreking van de verzegeling of het gebruik van het product is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

RETOURNEREN

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening (de klant). Indien de termijn van herroeping (14 dagen) verstreken is zijn de kosten van retourneren altijd voor de klant. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kappersoutlet.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen (behoudens uitzonderingen waar producten omwille van hygiënische redenen niet eerst uitgeprobeerd mogen worden), dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. U kan gebruik maken van ons retourportaal of bij uw lokaal postkantoor een retourlabel aankopen.

Voor shavers, trimmers, tondeuses, warmteborstels, warmeluchtborstels en producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is of de producten niet zijn gebruikt. Bij verbreking van de verzegeling of het gebruik van het product is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

ENG version

TERMS & CONDITIONS

INFORMATION ABOUT US

This website is operated by Antwerp Cosmetics Distribution Company NV (“us”) and the goods you purchase will be supplied by us. We are registered with the KBO in Belgium, under the number 0431218151 and with our registered office at Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar.

Our VAT number is BE0431.218.151

You can contact us by e-mail at info@kappersoutlet.com or write to us at the above address. https://www.kappersoutlet.com is certified by Trusted Shops and has undertaken to comply with the Trusted Shops code of conduct, which can be consulted at www.kappersoutlet.com.

YOUR PERSONAL DATA

We will use your personal data in accordance with our privacy statement which you can consult here.

ORDER

You may place an order of goods- offered for sale, on this website by following the on-screen instructions after clicking on the product you wish to purchase. You will have the opportunity to check your order and amend any input errors until you place your order by clicking on the “Order with payment” button. By clicking on “Order with commitment to pay”, your order has been placed.

We confirm receipt of your order by sending an automatically generated e-mail accepting your order. This e-mail concludes the contract.

The contract covers only those specific goods mentioned in our confirmation e-mail of our acceptance of your order. Please read and check these details in this e-mail to ensure they are correct.

If the details in the confirmation email are incorrect, or if you are not satisfied with the details in the email, please contact us at info@kappersoutlet.com.

The contractual language is Dutch.

Where we accept your order, we have a legal obligation to supply goods in accordance with these terms and conditions.

PRICES AND SHIPPING COSTS

Information on this website relating to prices is subject to change by us without notice. The prices displayed at the time of ordering are the applicable prices.

Occasionally an error may occur and goods may possibly be incorrectly priced. In this case, we are not obliged to deliver the goods (based on this incorrect price).

We will either cancel your order and refund the price, or we will contact you asking if you wish to proceed with the order (based on the correct price). If we are unable to contact you or if you do not wish to proceed with the order (based on the correct price), we will cancel your order and refund the price you have already paid. If the correct price of the goods is less than our stated price, we may (at our discretion) proceed with your order and charge the lower amount upon shipment.

Unless otherwise stated, all prices include VAT (where applicable) but exclude shipping costs. Shipping costs can be accessed here. These will be notified to you separately before you place your order after which they will also be confirmed by email.

AVAILABILITY AND DELIVERY

Information on this website regarding availability is subject to change without notice. We cannot guarantee the constant availability of the products on this site. All orders are subject to current availability at all times.

We deliver throughout the world. We will deliver the goods you order to the address you give us when you place your order on this site.

Delivery will be made based on the information on the product pages after your order has been accepted.

We will make reasonable efforts to deliver the goods on the agreed date. If no date is specified, we will deliver the goods within 30 days from the day you placed your order and it was accepted by us.

In the event of unforeseen circumstances (e.g. adverse weather conditions, unpredictable delays due to traffic jams, road works, diversions or mechanical failures), we may not be able to deliver the goods within these deadlines and we shall not be liable for any delay or failure to deliver the goods if the delay is caused in whole or in part by such circumstances. In the event that a delivery does not take place, we will work with you to agree an alternative delivery date.

We are also not responsible for any delays in delivery caused by someone not being available to take delivery of the products. It is your responsibility to contact the post office or courier company regarding the goods that could not be delivered because you were not available.

PAYMENT

Payment for goods should be made in accordance with the procedure described on the “Shipping and Payment” information page.

WARRANTY

The customer has a standard 2-year warranty on its appliances. If the appliance is defective and this is a manufacturing defect, the customer is expected to get the appliance to the seller. The customer brings in the appliance himself or sends the appliance at his own expense to the seller (KappersOutlet.com, Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar, Belgium). The cost of return is therefore borne by the customer in all cases except for the examples given in the first line. These costs may vary from country to country.

If goods are delivered with visible transport damage, you must report this damage -if possible- immediately to the delivery person and contact us as soon as possible. If you do not complain or do not contact us, this does not affect your legal rights and their enforcement, in particular regarding your legal right to warranty. But you will then help us to enforce our own rights against the freight carrier or transport insurance company.

Once we have confirmed the defect or other problem (only if it is a manufacturing defect), we will:

  • provide a full refund
  • provide a full refund for damaged or defective goods if this is within a reasonable time after the sale, or
  • at your option, repair or replace the goods at our expense unless this is not possible or disproportionately expensive, in which case you will receive a refund of the amount already paid for these goods.

We will keep you informed about the refund within a reasonable period of time. We usually process the refund request as soon as possible and in any case no later than 30 days after confirming via e-mail about the refund for damaged or defective products.

OWNERSHIP

Purchased products remain our property until paid for in full. Once the goods are delivered to you or a third party designated by you, you bear the risk and are liable accordingly.

LIABILITY

Unless otherwise expressly agreed in the following, the statutory regulations on liability for defects shall apply.

The above limitations and shortened time limits do not apply to claims based on damage caused by ourselves, our legal representatives or agents:

  • in case of damage to body, life or health
  • in case of intentional or grossly negligent breach of duty and in case of bad faith
  • in case of breach of essential contractual obligations, the fulfilment of which is indispensable for the proper performance of the contract and on the performance of which the other party to the contract may normally rely (cardinal obligations)
  • within the framework of a given guarantee, insofar as agreed.

GENERAL

If any provision of these General Terms and Conditions is invalid or inadmissible, this does not limit the effect of the other provisions.

We may amend or otherwise edit these Terms and Conditions over time without notice. Please check our website regularly to see which Terms and Conditions currently apply.

APPLICABLE LAW

These terms and conditions are governed by Belgian law. Any agreement for the purchase of goods on this website and any dispute arising in connection therewith shall also be governed by Belgian law.

RIGHT OF WITHDRAWAL

Consumers have a 14-day right of withdrawal.

RIGHT OF WITHDRAWAL FOR GOODS

You have the right to withdraw from the contract within 14 days without giving any reason. The withdrawal period shall expire 14 days from the day on which you or a third party other than the carrier and indicated by you acquires physical possession of the goods.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us (KappersOutlet.com, Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar, Belgium, info@kappersoutlet.com, Telephone: +3238277369) of your decision to withdraw from the contract by an unequivocal statement (e.g. in writing by post or e-mail).

To comply with the withdrawal period, it is sufficient to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

EFFECTS OF WITHDRAWAL

If you withdraw from the contract, we shall reimburse to you all payments you have made up to that point, without undue delay and in any event not later than 14 days after we have been informed of your decision to withdraw. We will reimburse you using the same means of payment with which you made the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not be charged for such reimbursement. We may wait to refund you until we have received the goods back, or you have proved that you have returned the goods, whichever comes first.

You shall return or hand over the goods to us without undue delay, but in any event not later than 14 days from the day on which you communicate the decision to withdraw from the contract to us. You are on time if you return the goods before the 14-day period has expired. You shall bear the direct costs of returning the goods. You shall only be liable for the depreciation of the goods resulting from the use of the goods beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

If you withdraw from the contract, we shall reimburse to you all payments you have made up to that point, including delivery costs (with the exception of any additional costs resulting from your choice of a mode of delivery other than the least expensive standard delivery offered by us) without undue delay and in any event not later than 14 days after we have been informed of your decision to withdraw. We will reimburse you using the same means of payment with which you made the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not be charged for such reimbursement. We may wait to refund you until we have received the goods back, or you have proved that you have returned the goods, whichever comes first.

You shall return or hand over the goods to us without undue delay, but in any event not later than 14 days from the day on which you communicate the decision to withdraw from the contract to us. You are on time if you return the goods before the 14-day period has expired. You shall bear the direct costs of returning the goods. You shall only be liable for the depreciation of the goods resulting from the use of the goods beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

For shavers, trimmers, hair clippers, heat brushes, hot air brushes and products that are not suitable to be returned for reasons of health protection or hygiene, you have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason, provided the seal has not been broken or the products have not been used. If the seal is broken or the product has been used, your order is final and cannot be returned.

RETURNS

You have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason. You have another 14 days to return your product after cancellation. You will then be credited for the full order amount. The cost of return from your home to the online shop is for your own account (the customer). If the revocation period (14 days) has expired, the costs of returning the product are always for the customer. If you exercise your right of withdrawal, the product will be returned to the seller with all delivered accessories and – if reasonably possible – in its original state and packaging. To exercise this right, please contact us at info@kappersoutlet.com. We will then refund the order amount due within 14 days of notification of your return, provided the product has already been received back in good order. Should the product be damaged or the packaging more damaged than necessary to try the product (subject to exceptions where products may not be tried on first for hygienic reasons), we may pass this depreciation of the product on to you. So please treat the product with care and make sure it is properly packed when returning it. You can use our returns portal or purchase a return label from your local post office.

For shavers, trimmers, hair clippers, heat brushes, hot air brushes and products that are not suitable to be returned for reasons of health protection or hygiene, you have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason, provided the seal has not been broken or the products have not been used. If the seal is broken or the product has been used, your order is final and cannot be returned.