ENG version below

KappersOutlet.com maakt deel uit van de Groep Antwerp Cosmetics Distribution Company NV. Dit privacybeleid legt uit hoe onze organisatie de persoonlijke gegevens gebruikt die we van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Onderwerpen:

 • Welke gegevens verzamelen we?
 • Hoe verzamelen we uw gegevens?
 • Hoe gebruiken we uw gegevens?
 • Hoe slaan we uw gegevens op?
 • Marketing
 • Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
 • Wat zijn cookies?
 • Hoe gebruiken we cookies?
 • Welke soorten cookies gebruiken we?
 • Hoe beheert u uw cookies?
 • Privacybeleid van andere websites
 • Wijzigingen in ons privacybeleid
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen
 • Hoe contact opnemen met de bevoegde autoriteiten

Welke gegevens verzamelen we?
KappersOutlet.com verzamelt de volgende gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)
 • Adres
 • Wat de klant koopt

Hoe verzamelen we uw gegevens?
U voorziet KappersOutlet.com rechtstreeks van de meeste gegevens die we verzamelen. We verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:

 • Online registreert of een bestelling plaatst voor een van onze producten of diensten.
 • Vrijwillig een klantenonderzoek invult of feedback geeft op een van onze prikborden of via e-mail.
 • Onze website gebruikt of bekijkt via de cookies van uw browser.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

KappersOutlet.com verzamelt uw gegevens zodat we:

 • Je bestelling verwerken, je account beheren.
 • Je e-mailen met speciale aanbiedingen voor andere producten en diensten waarvan we denken dat je ze leuk vindt.
 • Je e-mailen of bellen als we een probleem hebben met je bestelling.

Hoe slaan we je gegevens op?
KappersOutlet.com slaat je gegevens veilig op bij SiteGround Spain S.L.
C/ Serrano 1, 5º 28001 Madrid. Deze servers zijn zwaar versleuteld en beveiligd en worden continu getest op veiligheid.

KappersOutlet.com bewaart je naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, bestellingen gedurende 24 maanden. Zodra deze periode is verstreken, zullen wij uw gegevens verwijderen door onze database op te schonen.

Marketing
KappersOutlet.com wil je graag informatie sturen over producten en diensten van ons waarvan we denken dat je die misschien leuk vindt.

Als je hebt ingestemd met het ontvangen van marketing, kun je je daar op een later tijdstip altijd voor afmelden.

U hebt te allen tijde het recht om KappersOutlet.com ervan te weerhouden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden of om uw gegevens door te geven aan andere leden van de Groep Antwerp Cosmetics Distribution Company NV.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het Trusted Shops assortiment na een bestelling weer te geven, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Na afweging van onze verschillende belangen worden hiermee de gerechtvaardigde belangen voor een optimale marketing van ons aanbod beschermd. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt aangevraagd, slaat de webserver automatisch een zogenaamde server log file op die uw aanvraag documenteert met, bijvoorbeeld, uw IP-adres, de datum en tijd van de aanvraag, de hoeveelheid verzonden gegevens en de naam van uw internet service provider (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en automatisch overschreven uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u na het plaatsen van een bestelling gebruik wilt maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u al geregistreerd bent voor het gebruik ervan. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
Onze onderneming wil u graag op de hoogte stellen van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op inzage – U heeft het recht om KappersOutlet.com te verzoeken om kopieën van uw persoonlijke gegevens. We kunnen u een kleine vergoeding in rekening brengen voor deze service.

Het recht op rectificatie – Je hebt het recht om KappersOutlet.com te verzoeken gegevens te corrigeren waarvan je denkt dat ze onjuist zijn. Je hebt ook het recht om KappersOutlet.com te verzoeken informatie aan te vullen die volgens jou onvolledig is.

Het recht op wissen – Je hebt het recht om KappersOutlet.com te verzoeken je persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op beperking van de verwerking – U heeft het recht om KappersOutlet.com onder bepaalde voorwaarden te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking – U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KappersOutlet.com, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U heeft het recht om KappersOutlet.com te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op uw verzoek te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: info@kappersoutlet.com
Bel ons op: +3238277369
Of schrijf ons: KappersOutlet.com, Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar, België.

Wat zijn cookies?

Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we automatisch informatie over u verzamelen via cookies of een vergelijkbare technologie.

Ga voor meer informatie naar allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken we cookies?
KappersOutlet.com gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

 • Je aangemeld te houden
 • Begrijpen hoe je onze website gebruikt
 • Begrijpen wat u zoekt op onze website

Welke soorten cookies gebruiken we?
Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, maar onze website maakt gebruik van:

 • Functionaliteit – Ons bedrijf gebruikt deze cookies zodat we u op onze website herkennen en uw eerder geselecteerde voorkeuren onthouden. Dit kan bijvoorbeeld zijn welke taal uw voorkeur heeft en de locatie waar u zich bevindt. Er wordt een mix van first-party cookies en third-party cookies gebruikt.
 • Reclame – Ons bedrijf gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de inhoud die u hebt bekeken, de links die u hebt gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres. Ons bedrijf deelt soms enkele beperkte aspecten van deze gegevens met derden voor advertentiedoeleinden. We kunnen online gegevens die via cookies zijn verzameld ook delen met onze reclamepartners. Dit betekent dat wanneer u
  een andere website bezoekt, u advertenties te zien kunt krijgen op basis van uw surfgedrag op onze website.

Hoe cookies beheren
U kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren en op de bovenstaande website staat hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In enkele gevallen is het echter mogelijk dat sommige functies van onze website daardoor niet werken.

Privacybeleid van andere websites
De website KappersOutlet.com bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als je op een link naar een andere website klikt, moet je hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid
KappersOutlet.com houdt haar privacybeleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 maart 2024.

Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over het privacybeleid van KappersOutlet.com, de gegevens die wij over u bewaren of als u een van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

E-mail ons op: info@kappersoutlet.com
Bel ons: +3238277369
Of schrijf ons op: KappersOutlet.com, Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar, België

Hoe contact opnemen met de juiste instantie
Als u een klacht wilt melden of als u vindt dat KappersOutlet.com uw probleem niet op een bevredigende manier heeft behandeld, kunt u contact opnemen met de Information Commissioner’s Office.

ENGLISH VERSION

KappersOutlet.com is part of the Antwerp Cosmetics Distribution Company NV Group. This privacy policy will explain how our organization uses the personal data we collect from you when you use our website.

Topics:

 • What data do we collect?
 • How do we collect your data?
 • How will we use your data?
 • How do we store your data?
 • Marketing
 • What are your data protection rights?
 • What are cookies?
 • How do we use cookies?
 • What types of cookies do we use?
 • How to manage your cookies
 • Privacy policies of other websites
 • Changes to our privacy policy
 • How to contact us
 • How to contact the appropriate authorities

What data do we collect?

KappersOutlet.com collects the following data:

 • Personal identification information (Name, email address, phone number, etc.)
 • Address
 • What the customer buys

How do we collect your data?

You directly provide KappersOutlet.com with most of the data we collect. We collect data and process data when you:

 • Register online or place an order for any of our products or services.
 • Voluntarily complete a customer survey or provide feedback on any of our message boards or via email.
 • Use or view our website via your browser’s cookies.

How will we use your data?

KappersOutlet.com collects your data so that we can:

 • Process your order, manage your account.
 • Email you with special offers on other products and services we think you might like.
 • Email or call you when we have an issue regarding your order.

How do we store your data?

KappersOutlet.com securely stores your data at SiteGround Spain S.L.
C/ Serrano 1, 5º 28001 Madrid. These servers are heavily encrypted and secured and continuously tested for security.

KappersOutlet.com will keep your name, phone number, email address, address, orders for 24 months. Once this time period has expired, we will delete your data by cleaning up our database.

Marketing

KappersOutlet.com would like to send you information about products and services of ours that we think you might like.

If you have agreed to receive marketing, you may always opt out at a later date.

You have the right at any time to stop KappersOutlet.com from contacting you for marketing purposes or giving your data to other members of the Antwerp Cosmetics Distribution Company NV Group.

Integration of the Trusted Shops Trustbadge

To display our Trusted Shops seal of approval, any ratings collected and the Trusted Shops product range after an order has been placed, the Trusted Shops Trustbadge is integrated on this webpage.

After considering our various interests, this protects the legitimate prevailing interests for optimal marketing of our offer. The Trustbadge and the services advertised with it are a product of TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne, Germany. When a Trustbadge is requested, the web server automatically saves a so-called server log file documenting your request with, for example, your IP address, the date and time of the request, the amount of data sent and the name of your internet service provider (access data). This access data is not processed and automatically overwritten no later than 7 days after your last visit to the page. Other personal data will only be transmitted to Trusted Shops if you choose to use the Trusted Shops products after placing an order or are already registered for their use. In this case, the contractual agreement between you and Trusted Shops applies.

What are your data protection rights?

Our Company would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request KappersOutlet.com for copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that KappersOutlet.com correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request KappersOutlet.com to complete information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that KappersOutlet.com erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that KappersOutlet.com restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to KappersOutlet.com’s processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that KappersOutlet.com transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us at our email: info@kappersoutlet.com

Call us at: +3238277369

Or write to us: KappersOutlet.com, Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar, Belgium.

What are cookies?

Cookies are text files placed on your computer to collect standard Internet log information and visitor behavior information. When you visit our websites, we may collect information from you automatically through cookies or similar technology.

For further information, visit allaboutcookies.org.

How do we use cookies?

KappersOutlet.com uses cookies in a range of ways to improve your experience on our website, including:

 • Keeping you signed in
 • Understanding how you use our website
 • Understanding what you are searching for on our website

What types of cookies do we use?

There are a number of different types of cookies, however, our website uses:

 • Functionality – Our Company uses these cookies so that we recognize you on our website and remember your previously selected preferences. These could include what language you prefer and location you are in. A mix of first-party and third-party cookies are used.
 • Advertising – Our Company uses these cookies to collect information about your visit to our website, the content you viewed, the links you followed and information about your browser, device, and your IP address. Our Company sometimes shares some limited aspects of this data with third parties for advertising purposes. We may also share online data collected through cookies with our advertising partners. This means that when you

visit another website, you may be shown advertising based on your browsing patterns on our website.

How to manage cookies

You can set your browser not to accept cookies, and the above website tells you how to remove cookies from your browser. However, in a few cases, some of our website features may not function as a result.

Privacy policies of other websites

The KappersOutlet.com website contains links to other websites. Our privacy policy applies only to our website, so if you click on a link to another website, you should read their privacy policy.

Changes to our privacy policy

KappersOutlet.com keeps its privacy policy under regular review and places any updates on this web page. This privacy policy was last updated on 6 March 2024.

How to contact us

If you have any questions about KappersOutlet.com’s privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us.

Email us at: info@kappersoutlet.com

Call us: +3238277369

Or write to us at: KappersOutlet.com, Boomsesteenweg 67, 2630 Aartselaar, Belgium

How to contact the appropriate authority

Should you wish to report a complaint or if you feel that KappersOutlet.com has not addressed your concern in a satisfactory manner, you may contact the Information Commissioner’s Office.